فن آوری محصول:

Wet Grip

چسبندگی در خیسی

Low Noise

کم صـدا

All Season

چهار فصل

طراحی بهینه آج شامل چهار شیار محیطی:

به منظور افزایش توانایی تخلیه آب همراه با حفظ ویژگی های عملکردی از جمله؛

کاهش احتمال لغزش در محیط مرطوب و کشش بیشتر در جاده های خیس، کاهش صدای تایر، فرمانپذیری راحت، ترمزگیری بهتر و طول عمر بیشتر.

دارای شیارهای عرضی:

به منظور ایجاد حداکثر ظرفیت ترمزگیری بخصوص در جاده های خیس همراه با ویژگی های عملکردی از جمله به حداقل رساندن فرسایس نامنظم، افزایش توانایی و قدرت کشش در زمان حرکت.

2شیار مستقیم در شانه و برآمدگی های تعبیه شده سطح رویه تایر:

باعث کاهش فرسایش آج، کاهش صدا و کاهش لغزش در تایر می شود.

دارای ترکیبات شیمیایی سیلیکاتی که باعث نرمی تایر شده.

دارای 5سال گارانتی آرین تایر

مشخصات محصول

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

H (XL)86  175/70R13 13
H 86  185/70R13 13
H 77  175/60R13 13
B 71 B D H 86  205/60R13 13

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 71 B D H 88  205/60R14 14
B 71 B D H 86  195/60R14 14
B 71 B D H 89  195/65R14 14
B 70 C D H 86  185/65R14 14

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C H (XL)99  205/65R15 15
B 71dB C D H (XL)92  185/65R15 15
V 85  195/55R15 15
B 71dB B D H (XL)88  185/60R15 15
B 71dB B D H 94  215/60R15 15
H (XL)109  235/75R15 15
B 70dB B D H 91  205/60R15 15
B 71dB B D H 88  195/65R15 15
B 71dB B D H 88  195/60R15 15

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C V (XL)99  215/60R16 16
B 71dB B C V 100  235/60R16 16
B 72dB B C V (XL)102  215/65R16 16
B 72dB B C H (XL)109  255/65R16 16
V (XL)88  195/50R16 16
H 111  225/70R16 16
H (XL)111  245/70R16 16

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

V 99  235/55R17 17
B 72dB B C V (XL)98  215/55R17 17
H 99  225/60R17 17

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C V (XL)104  235/55R18 18
B 72dB B C V (XL)107  235/60R18 18
B 71dB B C V 98  225/55R18 18

 

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

13 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

H (XL)86  175/70R13 13
H 86  185/70R13 13
H 77  175/60R13 13
B 71 B D H 86  205/60R13 13
14 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 71 B D H 88  205/60R14 14
B 71 B D H 86  195/60R14 14
B 71 B D H 89  195/65R14 14
B 70 C D H 86  185/65R14 14
15 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C H (XL)99  205/65R15 15
B 71dB C D H (XL)92  185/65R15 15
V 85  195/55R15 15
B 71dB B D H (XL)88  185/60R15 15
B 71dB B D H 94  215/60R15 15
H (XL)109  235/75R15 15
B 70dB B D H 91  205/60R15 15
B 71dB B D H 88  195/65R15 15
B 71dB B D H 88  195/60R15 15
16 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C V (XL)99  215/60R16 16
B 71dB B C V 100  235/60R16 16
B 72dB B C V (XL)102  215/65R16 16
B 72dB B C H (XL)109  255/65R16 16
V (XL)88  195/50R16 16
H 111  225/70R16 16
H (XL)111  245/70R16 16
17 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

V 99  235/55R17 17
B 72dB B C V (XL)98  215/55R17 17
H 99  225/60R17 17
18 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B C V (XL)104  235/55R18 18
B 72dB B C V (XL)107  235/60R18 18
B 71dB B C V 98  225/55R18 18
19 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H (XL)86  175/70R13 13″
H 86  185/70R13 13″
H 77  175/60R13 13″
H 86  205/60R13 13″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H 88  205/60R14 14″
H 86  195/60R14 14″
H 89  195/65R14 14″
H 86  185/65R14 14″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H (XL)99  205/65R15 15″
H (XL)92  185/65R15 15″
V 85  195/55R15 15″
H (XL)88  185/60R15 15″
H 94  215/60R15 15″
H (XL)109  235/75R15 15″
H 91  205/60R15 15″
H 88  195/65R15 15″
H 88  195/60R15 15″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)99  215/60R16 16″
V 100  235/60R16 16″
V (XL)102  215/65R16 16″
H (XL)109  255/65R16 16″
V (XL)88  195/50R16 16″
H 111  225/70R16 16″
H (XL)111  245/70R16 16″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V 99  235/55R17 17″
V (XL)98  215/55R17 17″
H 99  225/60R17 17″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)104  235/55R18 18″
V (XL)107  235/60R18 18″
V 98  225/55R18 18″

 

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

13 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H (XL)86  175/70R13 13″
H 86  185/70R13 13″
H 77  175/60R13 13″
H 86  205/60R13 13″
14 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H 88  205/60R14 14″
H 86  195/60R14 14″
H 89  195/65R14 14″
H 86  185/65R14 14″
15 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

H (XL)99  205/65R15 15″
H (XL)92  185/65R15 15″
V 85  195/55R15 15″
H (XL)88  185/60R15 15″
H 94  215/60R15 15″
H (XL)109  235/75R15 15″
H 91  205/60R15 15″
H 88  195/65R15 15″
H 88  195/60R15 15″
16 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)99  215/60R16 16″
V 100  235/60R16 16″
V (XL)102  215/65R16 16″
H (XL)109  255/65R16 16″
V (XL)88  195/50R16 16″
H 111  225/70R16 16″
H (XL)111  245/70R16 16″
17 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V 99  235/55R17 17″
V (XL)98  215/55R17 17″
H 99  225/60R17 17″
18 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)104  235/55R18 18″
V (XL)107  235/60R18 18″
V 98  225/55R18 18″
19 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

برچسب استاندارد تایر

مقاومت غلتشی (راندمان سوخت) / Rolling Resistance

R.R.C معرف افت انرژی در زمان حرکت خودرو است. با توجه به آیین نامه اتحادیه اروپا به صورت گرید A (بالاترین کارایی) تا G (کمترین کارایی) اندازه گیری می شود.
rrc

اختلاف دو سطح A و G از لحاظ

میزان مصرف سوخت ٧٫۵ ٪ است.

قدرت چسبندگی تایر در محیط مرطوب / Wet Grip

W.G معرف عملکرد چسبندگی و ترمزگیری تایر در محیط مرطوب است. معیار Wet Grip در قوانین اروپا بصورت گرید A تا G اندازه گیری می شود.

تفاوت فاصله ترمز در بالاترین گرید (A) و

پایین ترین گرید(G) ٣٠٪ خواهد بود.

صـدا / noise

Noise Value به اختصار (N.V) معرف میزان صدای یک تایر بر مبنای دسیبل است و Noise Class به اختصار (N.C) در سه سطح A,B,C اندازه گیری می‌شود.
Noise Class

سطح A بیانگر بالاترین عملکرد صدای تایر و سطح C

پایین ترین عملکرد را از نظر صدای تایر نشان میدهد.